ביטוח חיים

ביטוח חיים יפצה את המוטבים של המבוטח במקרה של פטירה בטרם עת חלילה, יאפשר למשפחתך שמירה על רמת חיים אליה התרגלו.